Studieval för val till gymnasiet

Studieval är ett verktyg för samtalsförberedelse och kartläggning av intressen speciellt framtaget för ungdomar som behöver hjälp att komma igång med sitt val av gymnasieprogram. Tjänsten är utformad för att väcka elevernas intresse och hjälpa dem att ta reda på mer om gymnasieprogrammen innan de väljer. Testet består av 100 påståenden och frågor som eleven får ta ställning till genom att sätta poäng utifrån hur väl påståendet stämmer in på dem. När eleverna har slutfört kartläggningen kan de omedelbart börja utforska innehållet och möjligheterna inom de olika gymnasieprogrammen. Vi har även samlat information om flera hundratals yrken och sorterat dem under de olika gymnasieprogrammen där de hör hemma. Vi har fokuserat på att hitta videoresurser, så här finns länkar till Arbetsförmedlingens yrkesfilmer, yrmis.se, byggare.com, Byggnads, fastun.se och mycket mer. Vi har också tagit fram en serie bilder för varje gymnasieprogram. Bilderna visar vanliga arbets- och studiesituationer.

Du och dina elever kan prova Studieval gratis i 6 veckor (högst 30 test), helt utan köptvång. Du förbinder dig inte till något.

Bildversion:

Studieval finns också i en bildbaserad version, anpassad för elever med läs- eller språksvårigheter. Här får eleverna istället ta ställning till olika bilder för att kartlägga sina intresseområden.

Vi har även en egen bildbaserad version av Studieval för de elever som ska välja program till gymnasiesärskolan.

Anpassat för SYV

Studieval är anpassat för att studie- och yrkesvägledare (SYV) ska kunna använda webbplatsen och testet som utgångspunkt för sina vägledningssamtal och förberedelsen inför dessa. När eleven har gjort testet kan SYV logga in och titta på elevens profil, för att få en uppfattning om elevens intressen före vägledningssamtalet. Eleven kan i sin tur omedelbart börja utforska möjligheter till utbildning utifrån sin testprofil. Profilen skickas även till eleven via e-post, så att han eller hon kan återvända till den vid ett senare tillfälle.

Verktygets uppbyggnad och bakgrund

Studieval är byggt på grundaren Tore Johansens 25 år av erfarenhet inom karriärvägledning i skolan. Den övergripande tanken med tjänsten är att visa sambandet mellan elevens intressen och innehållet i de olika gymnasieprogrammen. Utifrån elevens intressen sammanställs en profil med stapeldiagram. Varje stapel motsvarar ett gymnasieprogram. En hög stapel betyder att elevens intressen väl överensstämmer med innehållet i programmet. En låg stapel betyder liten överensstämmelse. När man klickar på staplarna visas mer information om de olika programmen. Elever bör alltid titta närmare på de 3–4 högsta staplarna i sin profil.

Profil studieval

Studieval är inte avsett att fastställa en elevs personlighetsdrag eller lämplighet för ett visst yrke, som t.ex. RIASEC-baserade tester gör. Man kan ifrågasätta i vilken utsträckning ungdomar i den här åldern överhuvudtaget har utvecklat sin personlighet tillräckligt för att den ska kunna användas som riktmärke för en framtida yrkesbana. Studieval försöker istället hjälpa eleven att komma igång med egna funderingar kring det steg i karriären som ligger dem närmast just nu: valet av gymnasieprogram. Att slutföra gymnasiet är avgörande för att få en bra start på ett produktivt vuxenliv. Väljer man ett program som överensstämmer med ens egna intressen ökar naturligtvis chanserna att man lyckas avsevärt. De flesta gymnasieprogram leder fram till flera olika yrkesmöjligheter. Yrkesvalet är först nästa steg i processen.

Frågorna i Studieval

Frågorna (formulerade som påståenden) i Studieval utgår från fem kategorier:

Aktivitetsfrågorna inriktar sig på vad eleven är intresserad av och vad han eller hon gillar att göra. Påståendena börjar oftamed uttryck som ”Gillar att …” eller ”Är intresserad av …”.

Yrkesfrågorna uppmanar eleven att tänka sig en arbetsplats eller ett yrkesfält. De här frågorna är i största möjliga mån utformade för att inte särskilja något bestämt yrke. Yrkesvalet är som sagt först nästa steg i processen. Likväl kommer svaren på frågorna att säga något om elevens intressen och framtidsdrömmar, vilket kan vara relevant för valet av gymnasieprogram.

Färdighetsfrågorna har till syfte att kartlägga vad eleven tycker att han eller hon är bra på. På samtliga gymnasieprogram finns det vissa bestämda färdigheter som kan anses mer relevanta än andra för respektive program. För att kunna gå ett högskoleförberedande program behöver man till exempel vara bra på att läsa.

Motivationsfrågorna har utformats för att ge svar på vad eleven har lust att lära sig mer om. De flesta elever i nionde klass vet inte särskilt mycket om innehållet i gymnasieskolans olika program. Genom att bedöma de här påståendena får eleverna viss inblick i vilka utmaningar som väntar. Ska man trivas på estetiska programmet bör man till exempel vilja ”lära mer om teori inom musik, dans, teater eller konst”.

Personlighetsfrågorna inriktar sig på enskilda typiska personlighetsdrag som det kan vara en fördel att ha inom vissa yrken och utbildningar som gymnasieprogrammen leder fram till. Ett exempel är ”föredrar praktiskt arbete med kroppen och händerna, hellre än teoretiskt arbete”. Det är en personlig läggningsfråga som pekar på att eleven kanske bör överväga att välja ett yrkesförberedande program.

Webdesign levert av Zondo Norge AS